Tự học MCSA 2012 – Mạng Căn Bản

Mạng máy tính là gì ?.  Nói một cách đơn giản nó bao gồm các thiết bị mạng, các PC hay laptop kết nối lại với nhau. Giao tiếp  Host- Host (Comunication Host-Host) Giao tiếp Host Host Để truyền thông từ host đến host thì chúng ta phải xây dựng các mô hình truyền dữ […]