Raspberry Pi Smart Home with OpenHAB2

Raspberry Pi Smart Home with OpenHAB2

OpenHAB là gì?

OpenHAB là phần mềm mã nguồn mở cho hệ thống nhà hoặc tự động hóa nhà thông minh.

OpenHAB 2 được dựa trên khuôn khổ Eclipse SmartHome và được hoàn toàn viết bằng Java.

OpenHAB có thể cài đặt trên nhiều nền tảng như Windows, Linux, Mac OSX và các nền tảng nhúng như Raspberry Pi, BeagleBone Black, UDOO, Cubietruck, do đó bạn có thể cài đặt trên Raspberry Pi. (Raspberry Pi phổ biến và giá cả thấp).

Sơ đồ hệ thống

OpenHAB_systemDiagram2

Phần cứng

Bạn cần như sau:

Raspberry Pi Board 
SD card (8GB or more)
Power supply  
Ethernet or WiFi Connection
Phần mềm

Raspberry Pi OS

Raspbian Jessie – at the time of writing I have used version Sep 2016 which can be download from here – Raspbian Jessie

RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
Image with PIXEL desktop based on Debian Jessie
Version:September 2016
Release date:20160923
Kernel version:4.4

Công cụ Raspberry Pi

for Windows User
PuTTY is SSH tools for Remote Command line. Download  moreinfo
WinSCP for remote edit and transfer files. Download  moreinfo

for Linux or MAC os
use terminal for remote command line. ( without installing additional software )
fugu ssh or Filezilla.

Làm thế nào để cài đặt OpenHAB2.

1.Update your Raspberry Pi first

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

16_update

17_upgrade

2.Cài đặt MQTT ( mosquitto ) trên Raspberry Pi

Đầu tiên có được chìa khóa ký gói kho, nhập nó vào apt, và loại bỏ các tập tin quan trọng sau khi thêm,

sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
sudo rm mosquitto-repo.gpg.key

OpenHAB_1_install_mqtt

Sau đó tải mosquitto repository.

cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
sudo apt-get update
OpenHAB_2_install_mqtt


Bây giờ chúng ta có thể cài đặt các gói (server & clients):
OpenHAB_3_install_mqtt

3. Cài đặt Package Repository

echo 'deb http://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 testing main' | sudo tee/etc/apt/sources.list.d/openhab2.list

OpenHAB_4_install_package

Ngoài ra, bạn cần phải thêm khóa kho openHAB 2 Bintray để quản lý gói của bạn:

wget -qO - 'https://bintray.com/user/downloadSubjectPublicKey?username=openhab' | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

4.Cài đặt add-ons

The offline distribution is full blown and comes with all add-ons

sudo apt-get install openhab2-offline

OpenHAB_5_install_addons
158 MB. take a time. Relax !
OpenHAB_6_install_addons_ok

It take 1h 5min 2s.

5.Start System Service

Start openHAB and register it to be automatically executed at system startup.

sudo systemctl start openhab2.service

sudo systemctl status openhab2.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable openhab2.service

OpenHAB_7_start

Mở trình duyệt và đi tới địa chỉ: http://your raspberry pi ip address:8080

OpenHAB_8_install_ok

Bây giờ cài đặt rồi. Sau đó, bạn phải cấu hình một số tập tin để thiết lập hệ thống tự động hóa nhà thông minh của bạn.

OpenHAB_main_screen (1)

Android_App

Xem bài tiếp theo … Làm thế nào để cấu hình.

 

Post Author: administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *